Weekeleks wòrter (mistentèèds) op blad 3 vant Stadsnieuws en kòrt verhòltje van Et Schrèèfatteljee geplòtst. 

En òntal van onze leeje schrèève, onder deren èège òf ene faantezie naom, en klèèn verhòltje van zon 125 toe 130 wortjes. Et valt nie meej om tòch iet zinnegs te schrèève meej zo wèèneg wortjes. Mar dè kunneme wèl. Kèkt mar nòr de vurbiltjes hieronder. 

 

 • Tèùskoome

  John van Krieken

  Ik hèbber wèlles êene heure zègge: ‘Et schonste van rèèze is töskoome.’ Naa dè de vekaansie op zen ènd lopt maokeme et tèùskoome ammel meej. Èn ik snap dè oew èège hèùs wir fèèn is, lèkker oew èège spullen èn oewe luije stoel.

  Mar der zit ok enen aandere kaant òn tèùskoome. Agge trug zèèt begient hil de mallemeule te draaje. De femielie heej oewen òndaacht nôodeg. Et hèùs èn de tèùn moete onder haande neeme èn ok oewen baos vènd dègge wir klaor moet staon. De wèkker gao alle daoge om halfzeuve aaf, dus saoves ligde kaajkepòt op de bank. Èn dan hèmmet nòg nie gehad oover de zörg van wètter ammel betòld moet wòrre.

  Dus jè, tèùskoome is fèèn, mar maag diejen allegeduurege trèdmeule asteblief nòg èfkes aachterweege blèève?


  27-08-2022

 • Houdoe zoomer

  Piet Looijaard

  Ge hègget meejgemòkt nie, de zoomer van 2022. Et lêek wèl òf dèttie al in maaj begonne waar.
  Blaawe luchte èn zonnestraole meer dan genog. Kliemaotveraandering noeme ze dè. Mèrt ruurt zene stèrt èn april doe wèttie wil: nie veul van gemèèrekt dees jaor. Maaj, juunie, juulie èn aawgustes: zon, zon èn nògges zon: wèl veul van gemèèrekt dees jaor. Man, wènne fèène zoomer hèmme tòch gehad. Bèùte eete èn iederêen ha goeje zin. De kèrmes waar êen grôot suuksès. Wè wilde nòg meer? As dees de kliemaotveraandering is dan têekenik erveur. Sewèèle en bietje rèège, want dès nôodeg, èn vur de rèst komt Curaçao nòr hier. Wij hoeve dan niemer daor nòr toe. Brèùn wòrre kunde teegesworreg op oew aachterplòts. Daor hoefde ok niemer vur nòr de Côte d’Azur.


  01-10-2022

 • Waoter öt Lourdes

  Kitty Massuger

  Ons taante Sjaan waar en hil vrôom vrouwke. Ze ha en flèske in de vörm van en Mariabildje èn dè waar gevuld meej hèlleg waoter öt Lourdes. Ze ha onzen ôome Piet gevraogd om dè flèske in zen EHBO tas te doen vur: ‘Ge wit ôot nôot’. ‘Ènt hèlpt ooveral veur’ zisse. Ze heetem flink moete oovertèùge vur dèttie dè flèske meej naam. Fèètelek schòmdenie er zenèège veur, dus staak ie et in en huukske van zen EHBO tas. Taante Sjaan waar hil frêet dèttie et hèlleg waoter bijjem droeg. Mar ze heej nôot geweete dèttie zowèt iederen dag enen teug öt dè flèske naam. Èn dès mar goed ôok, want et hèlleg waoter hattie al lang vervange dur Pirkes nat.

  24-09-2022

 • Wir wèg

  Annemie de Waal

  “Onze Noor is venaacht nie tèùs gewist”
  “Òch Jizzes, witte waor ze is?”
  “Nèè, khè ooveral al gezòcht èn onze Kees is giesteraovend nòg en ènd gòn zuuke”
  “Hèdde de pliesie al gebèld?”
  “Nèè nònie, mar die doener de irste vierentwinteg uur tòch niks aon”
  “Wè hasse aon, ik mèèn de kleur van der rökske òf wèffer jas?”
  “Ze draogt nôot en rökske òf en jaske”
  “Nou jè, en broek dan òf en kleeke, et gaoter om dègge wit wèsse on ha”
  “Ze heej in ieder geval dere meedeljonkètting aon, meej daorin dere naom. Die hèmme ôot vur der laote maoke omdèsse allis irder wèg waar gelôope, tis ene straotdwèèl”
  “Zôo pròtte nie oover oe kèènd”
  “Mèn kèènd?...Khègget oover onze Noor… onze kat…onze straotdwèèl.”


  17-09-2022

 • Wès dè?

  Fraans Kernillese

  List waar ik ons Keej op gòn haole bè de schilderlès. Daor kan ze der artestieke gevuules omzètten in bilde op et doek. Ik moet zègge dèsse dè nie onaoreg doe. Dörum hèbbeme sewèèle tèùs al hil wè schons òn de muure hange.

  Swèls dèk der tas viet ziek dètter iemes en schòltje öt de magnetron hòlde. De kleur die in dè bèkske zaat kossek nie zo gaa tèùs brènge.
  Dus ik vraog: ”Wès dè?” “Soep” zisse. “Wèffer soep maag dè zèèn dan?” vraog ik. Ze noemde op wètter ammel in zaat. Alle vergeete gruunte èn vural hil veul gezond spul. Akket goed geheurd ha, zaatener veul knòlle èn peeje in. Akket saome moes vatte waaret pèèrse peejesoep.

  Hij waar goed te eete, mar wèl meej oew ôoge dicht.


  02-07-2022

 • Zugget?

  Theo van Iersel

  Dès zon wortje in de Tilburgse taol waorbè dègge oewèège enen hôop aaf kunt vraoge. Zeekers vur meense die nie in ons schôon diejalèkt kunne praote òf schrèève.

  Mar wèt betêekend is, vur ons as Tilburgers, makkelek zat. Want ge wit dèt Tilburgs de kòrtste taol van ons laand is. Agget nie int Tilburgs op zot schrèève, dan krèède in plèk van ‘zugget’ en veul langere zin. Dan zodde moete zègge òf schrèève: ‘Wè zo dees òf dè te betêekene hèbbe?’. Nèè, dè doeme nie. We zèn makkelek van aord èn dörum zèmme meej dees sort praot hêel kòrt.
  Nie dèmme nie aawhoere kunne. Nèè, want ast daor oover ötgao zènner hier in Tilburg meense zat, die daor den irste prèès vur zon krèège.

  Zugget zôo zèèn?
  Zeekers te weete.


  10-09-2022

 • Hoe schrèèfde dè

  Wilma Robben

  Gewôon en bietje opschrèève wè in oe opkomt, is gemak zat … dènkte.
  Mar jè wildet zonder foute doen èn ok nògges in ons Tilburgse diejalèkt dan wòrret aandre koek.
  Hoe meer klanke, hoe meer têekes dètter nôodeg zèn.
  Vur dêen en spòrt, mar vur daander en lètteroerwoud om in veloore te lôope.
  Òch, lòt mar zitte, dènkte dan.
  Al die stripkes èn huudjes, schudt mar in men pèt

  Tilburgs is en taol meej aksènte, stripkes nòr lings- stripkes nòr rèchs- huudjes- dubbele punte, gaoter mar ònstaon.
  Aandere diejakrietiese têekes zoas de ¨umlaut èn de ¸cedille … ach dèt verrèkt ôok, ik kan wèl aaltij de schooljuffrouw öthange.
  Venaovend nie meense. Et isser vuste wèèrm veur.

  Dus,
  hoe schrèèfde dè?
  Gewôon meej en Deej èn en È


  03-09-2022