ÖT EN TROUWBUUKSKE VAN VUR DEN OLÒG

 

Lèst waarek aaw spulle ònt ötzuuke èn vond ik et trouwbuukske van onze paa èn smoeder. In dees verhòltje sieteer ik de tèkst öt et trouwbuukske, vertòlt int Tilburgs. Dus niks zèlf bedòcht òf verzonne. Mar ik vonnet wèl leuk om daor oover te schrèève.  Tis en òngepaaste vèrzie, allêeneg mar stukskes, want en hêel buukske is te saaj.

 

Den huuwelekseplicht is de plicht om tòt et huuweleksgebrèùk oover te gaon, hoeneer êen van baaje dè seeriejeus wil èn dètter gin reeje is om dè nie toe te laote. Ge meut aatij zègge dègge nie wilt agge ziek zèèt òf agge oewèège wilt beschèèreme teege besmètting òf zôo.

Ast huuweleksgebrèùk nie op en gewoone menier meugelek blêek moesse ze gelèèk de raod inwinne, et liefst bè ene kattelieke geneesheer. Bèt huuweleksgebrèùk is alles toegestaon wè daortoe vur nôodeg òf diensteg is.

Man èn vrouw moete wèl bedènke asse nie wille, òf et meej mèrkbaore teegezin toestaon, dètter dan verstooring van de vreede kan zèèn. De afgeweezene kan daordeur wèl et gevaor lôope dèttie en zonde zal begaon.

 

De man moet zen vrouw irbiedege as kèùsen èchtgenôot. Èchtpaore die van spèès èn draank gebrèùk maoke moete dè ok meej et  huuweleksgebrèùk doen èn nie allêeneg öt zinneleke lust.

Dèzèllefde gèldt ok geduureg de zwangerschap. Tis toegestaon om vrèwillege onthaawing toe te paase meej baajer goedkeuring, mar wèl in ooverlèg èn de goedkeuring van de zielbestuurder.

Der maag niks gedaon wòrre om et verwèkke van kènder teege te gaon. Dan hiet dè huuweleksmisbrèùk.

 

As en vrouw dènkt dèsse zwanger is èn ze heej dan en vloejing, dan moet ze goed kèèke of ze en blòske vènt.  As dè zôo is moet ze et vruchje zo gaa meugelek meej laaw waoter dôope èn zègge: ”Indien gè gedopt kunt wòrre, dan dôop ik oe in de naom van de vadder èn zôo vèdder.”

Nò et kraome blèèft en vrouw en hille week int kraombèd.

 

Dan stonner ok nòg iet oover kiendjes èn opvoeje.

En plat kèènd maag nie int bèd van de aawlui. Vrouwe moete der èùterste bist doen om moedermèllek te geeve want dès et biste vur en kèènd. Èlleke drie uur eete geeve en rèènege. Zo jong meugelek leere bidden èn bè de kattegismes behulpzaom zèèn. De aawlui moeten en vurbild zèèn vur de kènder!

 

Aster oover ötgao ist verschrikkelek agge dees leest. Dè de kèrk zoveul te zègge ha in dieje tèèd. Èn ok nògges dur de meense die vur derèège himmel niks te maoken han meej trouwen èn kiendjes krèège.

 

Dè hak naa tòch nôot gedòcht!

 


Kitty Massuger

ZÒT ZÈÈN IS ZO GÈK NÒNNIE

Asset den èllefde van den èllefde is dan begient et bij veul meese al te kriebele. Hoe zak dees jaor wirres gaon? Wè spulter in de pòlletiek waor ge iets luudieks meej kunt?  Hoe dègge ok gaot, et mòkt ammòl nie èùt, want alles kan. Têen is nòg zòtter dan taander èn iederêen heej goeje zin.

Den êene is al hil frêet meej zene kasjeneej om èn gelèèk klaor om op sjaanternèl te gaon, swèlsdè en aander et schonste pèkske wil, want aanders gaot ie nie op stap. Tis dèt aaltij zo koud is meej karneval aanders gingek ieder jaor as luusiefèr, gewôon in men blôote niks, ha-ha, ene rôoje kòp krèègek van èèges wèl.  Dès wèl orsjeneel èn goejekôop.  De kaans dèk dikkels heur: “Heej moekoe opwèèrme?” is dan wèl grôot.

As hil de karneval vurbè is dan ist et biste dègge hèrring gaot happe, want dès goed vur oe kèltje èn vur oe stèmbaande aanders kannet zèèn dègge en paor daoge nie kunt praote. Teegesworreg hèk daor gin laast mir van, want ik vèèn kèèke èn löstere al zòt genoeg èn daor kunde ok muug van wòrre.

Alaaf!

Zut zôo zòt zat zèèn?

Kitty Massuger

HÈÙSARRÈST ÒF TÈÙS BLÈÈVE


We zèn ammel de sigaor dur et keroonavieres Tis ok nòg es lèèves gevaorlijk de meense valle meej bosjes teglèèk om dus hèmme hèùsarrest. Meej hèùsarrest moete mistal tèùsbleeve mar na hèmme hèùsarrest èn meuge we toch nòr bèùte. Dè vuult ammel nie himmel eerlek èn daor kank hêêl kaot om wòrre.  Kzal prebeere omdè öt te lègge.

Kèk et zit zôo, agge iets gedaon hèt wè nie maag krèède mistal hèùsarrèst òf ast hil èèrg is moete nòr de baajes. Mar naa heeter niemes iets gedaon wè nie maag èn iederêen, jè ge leest et goed, iederêen moet tèùs blèeve èn ast nie aanders kan òk tèùs wèèrke. Allêen die van de pliesie, dòkters èn zusters, bussjefeurs  èn nòg en paor aander meuge bèùte. Ojè  agge enen hond hèt meude ok bèùte aanders piest ie binne witte nie. Soms krèède bè hèùsarrèst ok nòg strafwèèrk om te maoke mar deeze keer hoefde dè gelukkeg nie.  Omdè binne zitten nie goed is veurne meens hèmme ze gezeej gao mar lèkker waandele òf fietse. Jè lèkker fietste èn waandele ast aaw wèève rèègent èn ok nògges verrèkkes koud is. Wèl zörge dègge wèèt zat van iemes aanders blèèft ne meeter aanderhalf òf zo èn haawt oewen èllenbôôg veur oewe trul agge moet hoeste òf niese. Hèdde en pepiere zadoekske gebrökt gooi et dan wèg dus nie nòg ene keer gebrèùke. Dè is naa wir te lètterlek opgevat want et ligt ooveral vol meej pepiere zadoekskes. Ast èrgeraand druk is waor ge moet zèèn doe dan ok nòg en mondkèpke oover oewe mond zôodè ge en aander nie besmèt. Meej et gevòlg dètter na bè die pepiere zadoekskes ok enen hôop  mondkèpkes rond slingere.
Dè alles is de reeje waorum we hèùsarrèst gekreege hèbbe, èn et verschil meej Tèùs blèève is hêel iets aanders want dè doede as ge gin zin het om èrgraand nòr toe te gaon.  

Ondertusse is er wir têenentaander veraandert èn meuge we ok wir op bezuuk bè iemes. Et maag nonnie meej hil de femielie saome mar omsteburt en paor. Zo gaa dè oew bezuuk wèg is moete ok alle raome èn deure wèèd oope zètte èn dè zal wèl zèèn omdèt gas zo goejekôop is zeeker. Dan is er ok nòg zoiets as vaksienaosie mar daor praote we enen aandre keer wèl oover.Kitty Massuger

DEN VAONDELDRAOGER

Dees ist schonste bild wètter in Tilburg te vèènen is. Mar dè heej meer te maoke meej de hiestoorie dieter aachter leej. Den Vaondeldraoger is bekènd vant Gardereezjemènt Fuuseliers Prinsès Irene Briegaade èn dè komt orspronkelek öt Èngelaand. Die wilden derèège wèl inzètte òm ons te bevrije van den ològ teege de Dötsers.

De maoker vant bild waar Eduardus Leopoldus Wilhelmus Raphaël (Eduard) baron Speyart van Woerden. Jèè, dès enen hêele mond vol war. Et bild is gemòkt van brons èn in 1955 ist vur et irst onthuld langs de Ringbaon Zuid. Mar dè waar nie hèndeg om daor de hèrdènking te haawe, dus wier et verplòtst nòr et Stadhèùsplèèn int sèntrem. Mar et ston wir in de wèg èn et wier wir verplòtst, naa nòr et Vrijhèdspark. Dè betêekent dègge naa moet gaon zuuke nòr et bild, want vanaaf de wèg ist niemer te zien.

Der zèn laande die ene nasjenaole fistdag hèbbe van iets wè al zeuvehonderd jaor geleeje is, terwèèl de twidden ològ pas en dikke zeuveteg jaor geleeje is èn de moonemènte ammel öt et ôog verdweene zèn. Tis wèl goed dètter zon bild stao as herinnering òn wètter gebeurd is. Tis nèt òffie zôo wèg wil lôope meej zen vaon èn dès en knap stukske knutselwèèrk.

Tis wèl triest dètter vèdder nie veul te vertèlle is oover dè bild, terwèèl et wèl veul betêekend heej vur Tilburg.

Tzo bist kunne zèèn as de Prinsès Irene Briegaade der nie waar gewist, dè we naa gin Tilburgs Schrèèfatteljee han.


Kitty Massuger