ALLE STUKSKES HIERONDER


HÈBBEN IN DIEJE KRAANT GESTAON


ze stòn mistentèèds op et vèfde blad èn wie dèt geschreeven heej ziede ònt footooke dernòst

Stadsnieuws 18-11-2023

AOREGE DINGER

 

Hèdde die weuw meej dere lantèèren al gezien bèt hèkwèèrk vur de begraofplòts òn de Berdaosewèg? Ze heej nòg nèt nie der houtere pak aon. Ze wittoe te oovertèùge, agge de 'Ghost tours Tilburg' meejlopt, dètter vruuger aorege dinger gebeurd zèn.

Agge dè doet, wè nòg kan tòt feebrewaarie, lopte langs lookaasies meej ene zwarte raand.

 

Zôo ok den Heuvel. Stonneme hier en paor daoge geleeje nòg bier in onze stròt te gieten èn te wòchte tòt de nuuwe prins bekènd wier gemòkt; en paor euwe geleeje gingeter wèt aanders òn toe meej eevenemènte. Vruuger stonne ze hier te louwe nòr ene galg waor meense diet begaojt han, rondgedraajd wieren meej ene stròp.

Begaoje doede naa mar wè meeterkes vèdderop meej veul meer aambiejaans as euwe trug.

 

 

Stadsnieuws 18-11-2023

DEN TWAALEFDE MAN

 

Aaltij assek et pebliek van Willem II as twaalefde man heur jèùge, wòrrek sèntiemèntêel.

Khèb vruuger jaorelang gevoebald, mar allêeneg int lèste sezoen hak ene goeje treener. En grôot taktiekus, die de manne van ons èlleftal gelèèk op de sjuuste plòts zètte. Dörum zaatek gelèèk den irste wèdstrijd al resèèrf.

Teegen et ènd van de wèdstrijd, -we stonde meej 5-0 veur-, tiktenik em op zene schaawer.

“Wèddist?”, vroegie.

“-Treener, vòlleges mèn stòn we meej twaalf man int vèld!”

Hij tèlde, vloekte zagjes, èn riep nòr de schaaduuwspits: “Komter mar èùt!”

“-Hoezôo ik? Khèb vèèf goole gemòkt?!” riep ie.

“Bakkes haawe! Derèùt!” schreeuwde de treener.

De scheids wòchte èfkes, en vroeg toen: “Moeter niemes trug in?”

De grôot taktiekus wêes nòret skoorebòrd: “Nèè scheids, we kunnen et zôo ok wèl aaf!”

 

Stadsnieuws 11-11-2023


ÈLF-ÈLF

 

Jè-jè, èfkes vuuleket al; tis den aftrap vur de karneval!

Den èllefde van den èllefde ist wir fist op den Heuvel. Dan ist zovèr dèmme ammòl et nuuwe loogoo bèt mòttoo zien. Mar et hogtepunt is tòch wèl de bekèndmaoking van de nuuwe prins. Kzèè benuud òf de Knet et nòg en jòrke wil doen (van mèn maagie) òfdètter en aander meej de sèpter gao zwaaje.

 

Waor mèn hart òk snèller van gao klòppe, is dè meej de karneval iederêen inêene van onze Tilburgse taol haawt. Tilburgs praote doener veul, mar schrèève is ècht en aander verhaol. Zèlfs onzen èègeste Knet schrèèft zene naom niejeens vòlleges de òffiesjêele spèllingsreegels. Èn al vèènek zen onderschaajinge verrèkkes schôon, ik kannet nie laote en stripke te zètte, al ist mar in gedaachte.

 

Stadsnieuws 04-11-2023


GEDOE

 

Èlk hallef jaor hèkker perbleeme meej. Vurrege week ok wir. Moet de klòk naa trug òf vurèùt gezèt wòrre.

 

Mar deeze keer hak menèège en paor daoge tevurre laote vertèlle wèk naa, int nòjaor, persies moes doen. Ze han gezeej dègget moes zien ast sezoen van dè memènt. Int vurjaor ast lènte wört èn alles wir groejt, dan zètte oe klòk vurèùt. Èn in de hèèrfst gao de netuur wir trug nòr niks èn dan zètte de tèèd ok wir trug. Dörum vurrege week zondag alle klòkken en uur trug gezèt ènt waar nòg goed ôok.

 

Mar mòndagenmèèrege klòptener iet nie. Ik moes om neegen uure èèrgeraand zèèn èn ik stonner om zeuven uure al op de stoep. Goed stom, want kha allêeneg mene wèkker tòch de verkeerde kaant opgedraajd.

 

Stadsnieuws 28-10-2023

OOVERVAL OP ET GEMINTEHÈÙS

 

Agge den Aawe Mèrt opkuijert, dan ziede, schèùn teegenoover de Haajkese Kèrk, en gedènkplaot hange.

Gin hond kèkt ernaor! Want die plaot zieter niemer èùt!

Mar dan moete weete wètter zenèège daor in den ològ aafgespuld heej . Om persies te zèèn op 25 jannewaarie 1944, waar daor enen ooverval.

 

Op die plòts waar toen en ketoor van de Geminte, meej daorin de afdêeling Bevolking. In dè gebouw ston en klèùs waor 105.000 Rauterzeegels èn 700 persôonsbewèèze in laage. En knòkploeg vannet Verzèt kwaam den ooverval meej ondersteune. Iemes moes die klèùs leeghaole. Mar WIE?

Et waar de Tilburgse amtenaar Huub Simons, 21 jaor, diejet dierf!

MEEJ GEVAOR VUR ÈÈGE LÈÈVE!!

Huub moes daornao as de soodemieter onderdèùke!

 

Wè mèn betrèft verdient die gedènkplaot en goej opknapburt!

 

Stadsnieuws 21-10-2023

 

WINKELE

 

Iederêen zal wèlles op zen fiets de stad in zèn gewist. Van te vurre dènkte tèùs, waor zakkem nir zètte, dèk nie te wèèd hoef te lôope nòr de winkels. Hier in de stad hèdde genogt stallinge, bewòkt òf nie. Daordeur brikte oewe nèk nie oover de fietse die hèrs èn geens langs de kaant staon òf ligge. Èn ast wèl zôo is, wòrre ze dur Afas opgelaoje.

 

List waarek in Den Bosch èn daor brikte oewe nèk agge oover de stoep wilt lôope. Van èèrmoej moete dan de straot op waor ok et verkeer raost. Ze moese marres hier koome kèèke, dan zien ze hoedèt ok kan. Wè wèl leuk is in Den Bosch, de stadsbus tuutert nie, mar die wòrschouwd meej en bèlleke. Dè dan wir wèl.

 

Stadsnieuws 14-10-2023

 

ET SIRKUS

 

Wèn spèktaokel is dè aaltij gewist. Der kwaame van die grôote woonwaoges nòr de stad, mistal int gèèl èn rôod. Dè waare de rijende hèùze vant sirkus Toni Boltini. Die han enen halleven dierentèùn bèdder. Tijgers èn leuwen die dur enen hoepel kosse springen. Mar ok olliefaanten die op der kont moese zitte èn en hundje dè op zen vurpôote op de kòp van den olliefaant ging staon.

 

Dè maag teegesworreg ammòl niemer, mar akroobaate wir wèl. Kèkt marres bèt Festival Circulo int Spoorpark, daor koome ze van oover hil de wèèreld. Int Spoorpark kunde op oe gemak rondwaandele èn kèèke nòr vurstèllinge die gònde zèn. Agge zin hèt kopte en kòrtje vur in de tènt. Sirkus, daor krèède nôot genogt van.

 

 

Stadsnieuws 07-10-2023

 

HONDEN ÒN DE LIJN

 

We hèbben ene loozjee, Kito. Jao, afgelaajd van Bokito. Naa dan wittet wèl, dènk. Alles òn dè bist is grôot. Zene kòp, zen pôote, zene start. Mistal krultie die fier èn ötdaogend op zene rug. Èn lief dèttie is, vur ons dan hè! We knuffele wèdaaf. Waandele doeme òk veul. Kielemeeters.

 

Vurrege week nòg in de Warande. Et waar ene fèènen hèèrfstdag. Dan witte zeeker dègge daor nie den innegste zèèt meej enen hond. Dus ikke goegele èn jao hòr. Daor stonnet: ‘honden horen in het hele gebied aan de lijn.’ Mar wè dènkte, bè den ingang kwaam den irste onòngelijnden hond op den onzen aaf.

“Òch, ik dòcht dèt en tifke waar” riep den baos. “Ge ziet tòch wèl dèt ene zwarte is” zik.

 

 

Stadsnieuws 30-09-2023

NIE HÈNDEG


Wè kunde oewèège tòch èèrgeren òn onnêûzele dinger.


Nimt naa ene jas meej enen dubbele rits. Die kunde slèùte òn swirskaante. Ge kuntem van boove nòr beneeje ritse, mar ok van beneeje nòr boove. Kaaj fèèn agge op de fiets moet òf agge ene kaojen instap hèt van oewe waoge. Mar zonne jas toedoen òf sjuust ötdoen is en hil gemèùkel. Dan paase die slèùtingen, himmel onderaon, bekaant nie op mekaare. Ge blèèvet oovernuut perbeere om den jas nie te verinneweere. Wèèrm krèèdeter van èn zèède onderhaand klaor, dan witte dègge wir van veuraafaon kunt begiene, mar dan aandersom. Dè dòchtek.


Dus ge moet nie stòn gèùze agge iemes op en vrèmde menier öt zene jas ziet stappe. Die heej dubbele ritse, zeekers te weete.

Stadsnieuws 23-09-2023


TILBURG TEN MILES

 

Witte wèl hoe wèèd dè is? Rèùm zistien kielemeeter. Die hèdde nie zomar èfkes gelôope war. Veul doener meej om derèège te bewèèze. De longen öt der lèèf lôope dur en grôot dêel van de stad. Et liefst wilde winne netuurlek. Mar dan komder tòch wir aachter dètter meer meense zèn die dè wille, èn die harder lôope dan gij.

 

Nèt as bè de Warandelôop ziede meense vurbè koome meej der tong op der schoenen èn die oe ònkèèke asòf ze wille zègge: “Kunde gij et beeter?” De winnaar is mistentèèd en maoger mènneke öt en wèèrm laand. Die hèbbe wèèneg meej te sjouwe.

 

Mar èègelek is iederêen die oover de streep komt ene winnaar. Want et is nie niks èn ik vèènet en hille prèstaasie.

 

Stadsnieuws 26-08-2023

 

DEN BAAND MEEJ MÈN WÈÈRKPÈRD

 

Mèn irste liefde waar mèn wèèrkpèrd. Iedre dag akker op klom genôotek. Meej en speesjaol duukske vrêef ikkem schôon, behalleve meej kaoj weer, dan hak gin zin. Niemes mochter òn koome. Wè!... Ak enen heekel òn oe ha dan mochter nònnie nòr kèèke. Jaoren hakker plezier van èn ik kwaamer ooveral meej. Mèn wèèrkpèrd, zon stoere oomaafiets, öt de dèrteger jaore. Kèèrsrèècht zaatek opt zaol èn stampte teegen de wènd in.

 

Wèn verschil meej teegesworreg. Naa rijje de jong op zon fiets meej enen blaawe vurbaand. Zon onpesôonlek huurgeval. Ze hèbbener gin gevuul bè, ooveral wòrre ze nirgekwakt èn nò drie jaor aafgeschreeve.

Vur € 75,- per mònd heej dè bedrèèf naa ok fietse meej versnèllingen èn illektrieke mooter.

Daor krèède tòch nôot enen baand meej.

 


 

Stadsnieuws 19-08-2023

DE TAOLKLAS


Et bestuur van de Stichting Tilburgse Taol heej en aaj geleej. Hij komter, de Taolklas 2023. Meej dikteej èn alles derop èn deraon. Meense die nie meej de taolklas meejdoen kunnen ok meejschrèève bèt dikteej. Nie dèsse ok mar en schèèn van kaans hèbbe dèsseter fesoenlek vanaaf brènge, mar dan moete ze mar nie zo èègewèès zèèn dèsse mèène dèsset zôo ok wèl kunne. Tilburgs schrèèven is laasteger dan dègge dènkt. Èn ginne flauwekul. De spèlling is weeteschappelek verantword opgezèt, nèt as van veul aandere diejalèkte in èn bèùte Braabant.


Dus gift oewèège mar op vur de kurzes vieja iemêel: secretaris@tilburgsetaol.nl. Vurret gèld hoefdet nie te laoten èn ge komt allêeneg mar goej vòlk teege. Ge zèèt en paor aovende van hèùs aaf meej Krèùkezèèkers onder mekaar, wè wilde nòmeer?


Stadsnieuws 01-07-2023

TRUGDÈNKE ÈN VIERE

 

Honderdfèfteg jaor geleeje wier et gebrèùk van meense, as slaof, aafgeschaft. Offiesjeus waaret al tien jaor tevurre, mar daor maoke we gin punt van. Op 30 juunie dènkeme trug èn op 1 juulie wòrret gevierd. Tis nie dèùdelek wörum dètter vur diejen daotem gekoozen is èn dörum isser den hille mònd juulie wè te doen.

 

De biebliejeteek èn mezeejem de Pont doener ok òn meej, mar haawter reekening meej dègge oewèège tevurre òn moet mèlde.

Opt internèt kunde vèène wètter ammel te doen is, mar ok int Stadsnieuws, want der is vur iederêen wè.

 

Waor ik naa zo benuud nòr zèè, dè is òf de straotnaome van die foute meense veraanderd wòrre, want dès nò den aafschaffing en aander breekpunt. Mar dè komt messchient de vòllegende keer.